Bolsa de empleo camins.cat

Colegiados

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, os comunicamos que los datos introducidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del Col·legi de Camins, Canals i Ports. Se podran ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a 07flq@ciccp.es.Empresas

Condicions del servei de la Borsa de Treball del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

1. Confidencialitat

Tota la informació a la que s’accedeixi mitjançant la Borsa de Treball del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports serà considerada a tots els efectes com a confidencial. Així doncs, en accedir a aquest servei l’empresa usuària es compromet a no revelar, transferir, cedir ni comunicar per cap mitjà aquesta informació sense l’autorització expressa de la persona interessada, sens perjudici de les gestions i comunicacions necessàries per a la prestació del servei de Borsa de Treball. Així doncs, l’empresa usuària només farà ús de les dades de caràcter personal facilitades d’acord amb la finalitat pròpia: oferir llocs de treball i/o encàrrecs professionals als i les persones col·legiades.

2. Protecció de dades personals

L’empresa usuària complirà amb les obligacions previstes en matèria de protecció de dades personals i de comerç electrònic. Així doncs, en tot cas, serà d’aplicació a aquest contracte i a les dades a les que accedeixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en especial la LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre. D’acord amb aquesta normativa, l’empresa usuària es compromet a adoptar, sota la seva exclusiva responsabilitat, les mesures de seguretat corresponents que aquesta normativa exigeixi atenent al tipus d’informació a la que accedeixin d’acord amb la naturalesa del servei i les condicions de confidencialitat anteriors. Així mateix, l’empresa usuària no utilitzarà les dades a les que tingui accés amb finalitats comercials sense autorització expressa de la persona interessada, i respectarà sota la seva exclusiva responsabilitat les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i qualsevol altra normativa derivada o aplicable a aquests efectes.

3. Dret d’admissió de l’anunci

El Col·legi es reserva el dret d’admetre o rebutjar l’anunci. El rebutjarà si considera que el seu contingut o les condicions oferides és impropi d’una oferta de feina als col·legiats.

4. Afegitó de recomanació col·legial en tot anunci

Llevat que l’empresa anunciant manifesti expressament el contrari (per escrit a 07flq@ciccp.es), en tot anunci, a més del text inserit per l’anunciant, el Col·legi afegirà la recomanació als col·legiats que acompanyin al CV les acreditacions documentals de la seva trajectòria professional (mitjançant els CAPs, CEPs i altres documents adients).